دستورهای غذای تند و جذاب از نوشیدنی تا غذای اصلی

سس فلفل قرمز

سس تند و یکدست به تازگی مزه‌ی فلفل چیلی

سس فلفل تند سبز

با تندی به اندازه، بوی خوب و مزه‌ی تازه هالوپینو

سس فلفل سیراچا

سس تند چیلی به تازگی مزه‌ی سیر