ساختار فلفل چیلی

بیائید ساختار فلفل چیلی را تشریح کنیم. همه فلفل های چیلی میوه هستند. این میوه ها حاصل تخمدان رسیده یک یا چند گل هستند. فلفل چیلی تشکیل شده از یک دیوار تخمدان های رسیده که قابل خوردن می باشد و به آن پریکارپ می گویند. پریکارپ همان دیواره تخمدان است که تکشیل شده از اکسوکارپ، مسوکارپ، و اندوکارپ
پدیکل : ساقه یا شاخه گل یا میوه را می گویند. شاخه یا ساقه که به ساقه اصلی متصل است را پدیکل گویند و گروهی از این ساقه ها که چند تا ساقه را بهم متصل می کند را پدانکل می گویند.
کالیکس: شاخه یا ساقه گل یا میوه تشکیل شده از برگ هایی ساخته شده که به آن کاسبرگ می گویند. این قسمت سبز ” کاسبرگ” در واقع محافظ شکوفه گل می باشد و معمولا نگه دارنده گلبرگ زمان شکوفا شدن است.
دانه: بخش تولیدی گیاه می باشد.
غدد کاپساسین : بیشترین قسمت تندی فلفل در این قسمت قرار دارد. که از پلاکتنا شروع می شود، این قسمت به آن مغز میوه یا شیار می گویند.
اندوکارپ: دیوار داخلی میوه رسیده را می گویند.
مسوکارپ: بافت گوشتی میوه بین دیواره خارجی و داخلی را می گویند.
اکسپوکارپ: دیوار بیرونی این میوه را گویند.
آپکس: انتهای شکوفه میوه رسیده را گویند.
بیشترین تندی فلفل چیلی در پلاکنتا قراردارد که حاوی غدد کاپسایسین است. که به آن مغز میوه یا شیار نیز گفته می شود. مقدار و ضخامت شیار در فلفل های مختلف متفاوت است. در فلفل های بسیار تند مقدار زیادی پلاکنتا دارند . اگر می خواهید تندی فلفل را از بین ببرید قسمت سفید انتهایی فلفل را جدا کنید.

بیشترین تندی فلفل چیلی در پلاکنتا قراردارد که حاوی غدد کاپسایسین است. که به آن مغز میوه یا شیار نیز گفته می شود. مقدار و ضخامت شیار در فلفل های مختلف متفاوت است. در فلفل های بسیار تند مقدار زیادی پلاکنتا دارند . اگر می خواهید تندی فلفل را از بین ببرید قسمت سفید انتهایی فلفل را جدا کنید
در گیاهان گلدار لوکول به محفظه درون میوه گفته می شود که با توجه به تعداد لوکول در تخمدان می توان آن را به تک لوکولار (تک محفظه)، بی لوکولار ( دو محفظه) ، تری لوکولار (سه محفظه) و یا مولتی لوکولار (چند محفظه) نام گذاری کرد. هر لوکول شامل تخمدان یا دانه است.